Zasady Debaty Oksfordzkiej 

I. Uczestnicy Debaty
1. W debacie biorą udział:
a) Marszałek - prowadzi całą debatę, przedstawia i zapowiada mówców, dba o kulturę słowa, poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje, w szczególnych sytuacjach (zakłócających przebieg debaty) ma prawo wyprosić z Sali Debat.
b) Sekretarz – informuje o czasowym przebiegu/upływie debaty
d) Jury – przyznaje punkty za całość wypowiedzi m.in. za argumentację (badania, źródła, eksperci w danej dziedzinie); ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia.
e) Mówcy – 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji:
- pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów,
- drudzy mówcy mają za zadanie podać argumenty rozszerzając stanowisko strony + mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów,
- trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty
- czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, nie wnosząc dodatkowych argumentów.

II. Przebieg Debaty

1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji,
 a którą próbuje obalić strona Opozycji.
2. Struktura debaty:
a) Debatę rozpoczyna 1 mówca Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron (1 mówca P->1 mówca O -> 2 mówca P-> 2 mówca O -> 3 mówca P-> 3 mówca O-> 4 mówca P -> 4 mówca O) Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
b Każdy z mówców ma 4 min na swoje wystąpienie. W tym czasie wygłasza swoją przemowę oraz ma obowiązek  przyjąć dwa pytanie/ dwie informację, (w momencie zadawania pytania, podawania informacji czas przeznaczony dla mówcy nie jest zatrzymywany). Przyjęcie pytania odbywa sie po przez wskazanie dłonią i poproszenie oponenta/oponentki o przedstawienie pytania lub informacji.
c) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza to, że od momentu wskazania przez sekretarza, że do końca wystąpienia zostało pół minuty, mówcy/mówczyni nie można zadawać kolejnych pytań/informacji.  Jeżeli jednak pytanie/informacja zostanie zasygnalizowane/a wcześniej, a mówca/mówczyni będzie czekać do czasu chronionego i nie przyjmie pytania otrzyma punkty ujemne.
d) Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony przeciwnej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając od marszałka, a następnie w dowolnej kolejności) np.: "Panie Marszałku/Pani Marszałek, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności" lub "Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci".
e) Każdy mówca/ każda mówczyni w trakcie wygłaszanej mowy ma obowiązek przyjęcia najmniej dwóch pytań ze strony oponentów, jeśli taka chęć zostanie zasygnalizowana. Mówca ma zatem jednocześnie obowiązek śledzenia chęci zadania pytania przez mówców z drużyny oponenckiej. Jednocześnie mówca/mówczyni wygłaszający/-a mowę ma prawo zadecydować od kogo z oponentów chce przyjąć pytanie/informacje.
f) Każda osoba z drużyny oponenckiej może zadać pytanie/podać informację wobec wybranego mówcy/mówczyni. Oponent/ oponentka komunikuje chęć zadania pytania/informacji poprzez podniesienie ręki i wówczas mówca/mówczyni decyduje czy chce przyjąć pytanie/informację poprzez gest ręki i wypowiedzenie „przyjmuje”, „oddalam”. Jeśli pytanie/informacja zostanie przyjęta, zadający pytanie/podający informację  wstaje i rozpoczyna krótką inwokacją: "Panie Marszałku pytanie/informacja". Następnie zadaje pytanie lub podaje informację (krótko – maksymalnie 2 zwięzłe zdania) i zajmuje miejsce. Jeżeli pytanie zajmuje jest rozbudowane i nie spełnia kryteriów zwięzłości to jedynie Marszalek może zadecydować o przerwaniu pytania - oznacza to przyznanie punktów ujemnych dla drużyny, z której padło pytanie/informacja.
g) Mówcy/mówczynie podczas wypowiedzi mogą korzystać z notatek tylko w przypadku przywoływania statystyk, danych liczbowych, czy cytatów ekspertów.

3. Po mowach końcowych ostatnich mówców, głos w debacie mają prawo zabrać Oratorzy z publiczności. Przemawiają oni na przemian zaczynając od głosu wzmacniającego stronę Propozycji. Jeżeli pojawią się głosy ze strony publiczności wybrany mówca ze strony opozycji i propozycji może się odnieść do głosów ze strony publiczności w 1 minutowej wypowiedzi. Publiczność nie jest dopuszczona na etapie eliminacji, a wypowiedzi ze strony publiczności nie są brane pod uwagę w ocenie drużyn przez jurorów. Osoby wypowiadające ze strony publiczności sygnalizują chęć wypowiedzi po przez podniesienie ręki i mają obowiązek sie przedstawić oraz zawrzeć wypowiedź w 1 minucie.

4. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której poszczególni jurorzy przyznają punkty (przy uwzględnieniu przyznanych punktów ujemnych).

5. Marszałek ogłasza wynik debaty, a jeden z jurorów udziela informacji na temat punktów ujemnych.

6. Mówcy/mówczynie nie maja możliwości korzystania podczas debaty z urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety itp).

III. Wynik i punktacja

1. O wyniku debaty decydują jurorzy.  

2. W skład jury wchodzą 3 osoby. Każdy z jurorów ma do rozdysponowania 10 pkt, które rozdziela pomiędzy dwie strony (w ramach przyznawanych punktów nie można wskazać remisu). Juror ocenia całą debatę przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę. Jeden z Jurorów pełni funkcje sędziego technicznego, ocenia on aspekty techniczne dotyczące debaty przyznając punkty ujemne za niedostosowanie się do zawartych reguł. Ocena jurorów nie podlega dyskusji. Juror nie musi podawać przyczyn swojej decyzji

3. Wynik debaty jest sumą punktów jurorów.

Tabela 1. Punkty techniczne  

Lp

Aspekty techniczne

Punkty

1

Przestrzeganie ról przypisanych poszczególnym mówcom Mówcy/mówczynie powinni/-y ściśle przestrzegać przypisanych im ról. I tak: 1 rozpoczyna definiując tezę swojej strony i przedstawia argumenty, 2 rozwija argumentację poprzedniej osoby z drużyny odnosząc się również do stanowiska oponentów, 3 przede wszystkim podważa argumentację strony przeciwnej - kontrargumentuje, 4 musi podsumować całą debatę i nie wnosi dodatkowych argumentowa. Każdy mówca/mówczyni, który/-a nie wypełni swojej roli, uzyska punkty ujemne na poczet całej drużyny.

-2

2

Przekroczenie dopuszczalnego czasu mowy Każdy z mówców ma określony czas na swoją wypowiedź. W sytuacji, w której czas mówcy się skończył (oznajmiony sygnałem dźwiękowym), mówca upoważniony jest tylko i wyłącznie do podziękowania za debatę. Każda inna wypowiedź nie mająca charakteru podziękowań zostanie potraktowana jako złamanie regulaminu i karana punktami ujemnymi.

-2

3

Brak odpowiedniej formuły grzecznościowej Każdy z mówców rozpoczynając swoją mowę musi wygłosić odpowiednią formułę grzecznościową, w ramach której zwróci się do Marszała, drużyny przeciwnej oraz do publiczności (np. Szanowny Panie Marszałku, drodzy oponenci, wspaniała publiczności). Brak formuły lub pominięcie któregoś z podmiotów, skutkuje punktem ujemny. Przywitanie rozpocząć trzeba od Marszałka, natomiast kolejność powitania przeciwnika i publiczności leży w gestii mówcy

-1

4

Zabieranie głosu bez pozwolenia marszałka/wskazania marszałka:  żaden/-a z mówców/ mówczyń nie może prowadzić dialogu, monologu, słownej sprzeczki ze stroną przeciwną. Jeżeli mówca odezwie się mimo to - otrzyma punkty ujemne na poczet całej drużyny

-2

5

Rozmowa, szeptanie podczas wypowiedzi strony przeciwnej. Podczas debaty przyjmuje się "zasadę mikrofonu", co oznacza, ze  głos ma zawsze 1 osoba. Członkowie jednej drużyny mogą między sobą wymieniać informacje jedynie w formie pisemnej.

- 2

6.

Nie przyjecie odpowiedniej ilości pytań

Każdy z mówczyń/ każda mówczyni ma obowiązek przyjęcia podczas swojej mowy dwóch pytań/informacji. Nie przyjęcie dwukrotnie pytania skutkuje podwojeniem ujemnych punktów. Stosowanie punktów ujemnych jest zasadne w przypadku zasygnalizowania chęci zgłoszenia pytania. W przypadku braku pytań, punkty ujemne nie zostaną przyznane.

-2

7.

Niezgodne z zasadami podanie pytania/informacji.

Zgodnie z zasadami zadający pytanie/informacja musi:

Zasygnalizować chęć zadania pytania/podania informacji poprzez podniesienie ręki, uzyskać zgodę przemawiającego/przemawiającej, zacząć pytanie/informacje od słów "szanowny panie Marszałku/ pani Marszalek pytanie/informacja, przedstawić je w zwięzłych, maksymalnie, dwóch zdaniach i zająć miejsce. Inne formy będą skutkowały punktami ujemnymi.

-1

 

Korzystanie z urządzeń mobilnych

-4

7.

AD PERSONAM Podczas debaty niedopuszczalne jest używanie argumentów ad personam. Bezpośredni atak personalny będzie skutkował punktami minusowymi na poczet całej drużyny

- 8

 

Razem

 

IV. Losowanie stron debaty 

1. Losowanie stron debaty (Propozycja, Opozycja) odbywa się 30 minut przed rozpoczęciem debaty w sali, w której będzie odbywać się debata.
2. Losowanie przeprowadza Marszałek/Marszałkini lub osoba pełniąca rolę jurora technicznego.
3. W losowaniu uczestniczy juror techniczny lub osoba pełniąca funkcję Marszałka oraz po jednym mówcy/mówczyni reprezentującym/-ej obie drużyny.

V. Kwestie sporne

1. Na potrzeby Turnieju Debat organizator może powołać Komisję, której zadaniem będzie rozpatrywanie zapytań związanych z regulaminem oraz jego interpretacją, jak też protesty drużyn, związane ze składem oceniającym i prowadzącym debatę.
2. W skład komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez organizatora.
3. Rozstrzygnięcia są podejmowane ustnie lub pisemnie na posiedzeniach Komisji.
4. Protest musi być zgłoszony w dniu, w którym drużyna zgłaszająca protest, odbyła debatę.
5. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

SZKOLENIA Z DEBAT

MEDIATEKA

PO PIERWSZE DEBATUJMY

Do pobrania:

Zasady Debaty Oksfordzkiej

Źródło finansowania
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2016 MRPIPS

Wysokość dotacji
117 708 PLN

Termin realizacji
1/03/2016 - 30/11/2017

Logo_fio.jpg

Projekt "Po pierwsze debatujmy!"
 jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Kontakt:
Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Handlowa 5
34-300 Żywiec
tel.: +48 33 475 44 77
e-mail: zfr@zfr.org.pl

Anna Jafernik
tel. +48 601 205 390, 
e-mail: anna.jafernik@zfr.org.pl

Paulina Białek
tel. +48 693 75 44 77, 
e-mail: paulina.bialek@zfr.org.pl