zaPALamy do działania

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Projekt zakłada wsparcie potencjału społecznego i zawodowego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społęcznym. Główne działania projektowe kierujemy do mieszkańców Żywca-Zabłocia, ale też pozostałych "dzielnic".

Co oferujemy w trakcie realizacji projektu?

Stworzenie Planu Aktywności Lokalnej
Działania animujące i integrujące mieszkańców
- remont i udostępnienie Klubu Mieszkańca
- wsparcie finansowe i merytoryczne inicjatyw obywatelskich
- uruchomienie Punktu Porad Mieszkańca
- prowadzenie gr. samopomocowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, z niepełnosprawnosciami)
- wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla dzieci i dorosłych
- Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne
- imprezy integracyjne

Aktywizacja Społeczna i zawodowa
- treningi kompetencji społecznych
- poradnictwo zawodowe
- kursy zawodowe
- wsparcie AOON i AON
 

Źródło finansowania: RPOWŚL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
oś priorytetowa IX. Włączanie społeczne
działanie 9.1. Aktywna intagracja

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Tytuł projektu: "Zapraszamy do Zabłocia - Zapalamy do działania"

Cel główny: Poprawa funkcjonowania 145 osób - 76 kobiet i 69 mężczyzn (K i M) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej oraz wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej lokalnej społeczności, z terenu Zabłocia oraz sąsiednich dzielnic Żywca, położonych na obszarze zdegradowanym, poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Kwota dofinansowania: 1 649 677,01 PLN
wkład UE: 1 476 026,80 PLN

Termin realizacji: od 2020-10-01 do 2022-12-31

Źródło finansowania: RPOWŚL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
oś priorytetowa IX. Włączanie społeczne
działanie 9.1. Aktywna intagracja

EFS_POZIOM_kolor.jpg