bezpłatna porada prawna za 1% KRS:0000146021

Przekazując 1% w 2019 r. na Żywiecką Fundację Rozwoju możesz otrzymać bezpłatną poradę prawną.

Jak to zrobić - krok po kroku.

1) Rozlicz swój PIT wraz z przekazaniem 1% podatku dochodowego na Żywiecką Fundację Rozwoju.  

2) W PIT wpisz nr KRS 0000146021 - CEL szczegółowy "REMONT - DWORCOWA 2" oraz zaznacz zgodę na przekazanie swoich danych obdarowanej organizacji, możesz też dodać dodatkowe dane kontaktowe, takie jak nr telefonu albo adres e-mail

3) Złóż PIT w Urzędzie Skarbowym lub prześlij elektronicznie, zachowaj kopię PITu i potwierdzenie prawidłowego złożenia.

4) Przyjdź do biura Żywieckiej Fundacji Rozwoju ze swoim PITem i potwierdzeniem złożenia aby zarezerwować termin bezpłatnej porady prawnej w Sekretariacie Fundacji. Rejestracja możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 14:00  w biurze Fundacji przy ul. Handlowej 5 w Żywcu. W razie pytań zadzwoń pod nr  tel. 33 4754477, lub 575 580 700 

5) Koniecznie zapoznaj się z regulaminem kampanii

 

 

Regulamin Kampanii „Bezpłatna Porada Prawna za 1%”

(dalej: „Regulamin”) 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach kampanii „Bezpłatna Porada Prawna za 1%” organizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Niwy 8, NIP 553-22-50-674 posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.
2. Przed przystąpieniem do udziału w projekcie, każda osoba zainteresowana bezpłatną Poradą Prawną jest zobowiązana zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu. Udostępnienie Regulaminu nastąpi za pośrednictwem strony internetowej Fundacji oraz w biurze Fundacji.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: - Poradzie Prawnej - należy przez to rozumieć udzieloną ustnie opinię zawierającą ocenę przedstawionego przez Darczyńcę stanu faktycznego i prawnego sprawy; porada nie obejmuje sporządzania jakichkolwiek pism, w szczególności procesowych na rzecz Darczyńcy;

- Darczyńcy - należy przez to rozumieć podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, który przedstawi wiarygodny dokument potwierdzający, że złożył w deklaracji podatkowej za rok 2017 skuteczny wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego z określeniem celu szczegółowego opisanego jako „remont Dworcowa 2”; w przypadku korzystania przez małżonków z możliwości wspólnego rozliczania się z podatku, przez Darczyńcę rozumie się tylko tego z małżonków, który zgłosił chęć skorzystania z bezpłatnej Porady Prawnej jako pierwszy;

- Fundacji – należy przez to rozumieć Żywiecką Fundację Rozwoju z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Niwy 8, NIP 553-22-50-674, KRS: 0000146021 posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego;

- Prawniku - oznacza to prawnika udzielającego bezpłatnej porady prawnej współpracującego z Fundacją;

- Harmonogramie – oznacza to ustalone przez Fundację daty i przedziały godzin oraz adresy miejsc, w których planowane jest udzielanie Porad Prawnych.

 

§2. ZASADY UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

1. Z bezpłatnych Porad Prawnych mogą skorzystać tylko Darczyńcy.

2. Porady prawne udzielane będą zgodnie z zasadą bezpłatności tj. świadczone Porady są wolne od opłat, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. O zakwalifikowaniu Darczyńcy do udzielenia mu bezpłatnej Porady Prawnej decyduje Fundacja po udostępnieniu przez Darczyńcę dokumentów potwierdzających złożenie wniosku o przekazanie Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.

4. W przypadku zakwalifikowania Darczyńcy do udzielenia Porady Prawnej termin udzielenia Porady jest ustalany przez Fundację zgodnie z Harmonogramem. Nieobecność Darczyńcy w ustalony terminie powoduje utratę prawa do skorzystania z bezpłatnej Porady Prawnej.

5. Czas przeznaczony na przedstawienie przez Darczyńcę stanu sprawy nie może przekraczać 20 minut, a łączny czas trwania Porady 30 min. W przypadku przekroczenia czasu 20 min na przedstawienie stanu sprawy przez Darczyńcę przyjmuje on do wiadomości, że może zostać obciążony kosztami świadczenia pomocy prawnej przez Prawnika udzielającego porady zgodnie z cennikiem usług stosowanym przez Prawnika.

6. Prawnik może odmówić udzielenia Porady, jeśli sprawa ma skomplikowany charakter i nie jest możliwa analiza stanu prawnego w czasie dostępnym dla Darczyńcy. Prawnik odmówi udzielenia Porady, gdy okaże się, że sprawa mogłaby rodzić konflikty interesów pomiędzy Darczyńcą a innym Darczyńcą, Fundacją bądź klientem Prawnika.

7. Bezpłatne Porady Prawne nie będą udzielane Darczyńcom, którzy nie byli wcześniej umówieni.

8. Darczyńca może skorzystać z bezpłatnej Porady Prawnej tylko raz.

9. Fundacji przysługuje prawo do odwołania ustalonego Harmonogramem terminu Porady. Nowy termin zostanie ustalony w pierwszym możliwym terminie dogodnym dla Fundacji, Darczyńcy i Prawnika.   

10. Fundacja nie gwarantuje, że skorzystanie z Porady Prawnej spowoduje osiągnięcie zamierzonych przez Darczyńcę celów. W związku z nieodpłatnym charakterem projektu Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udzielonej Porady Prawnej.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Fundacji.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Fundacji.

3. Fundacja zastrzega, że czas trwania kampanii zostaje ustalony maksymalnie do 30.12.2018 r. Po zakończeniu projektu Harmonogram nie będzie ustalany.