Pliki do pobrania

Statut Żywieckiej Fundacji Rozwoju

STATUT
ŻYWIECKIEJ FUNDACJI ROZWOJU

tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

"Żywiecka Fundacja Rozwoju", zwana dalej „Fundacją” zostaje ustanowiona przez:

·       Gabrielę Katarzynę Gibas,

·       Michala Kravčíka,

·       Jacka Rolanda Schindlera,

·       Piotra Feliksa Topińskiego

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 
w Żywcu, ul. Rynek 12, przed asesorem notarialnym Ryszardem Śleziakiem w dniu, 07.10.2002 r. (Repertorium 3257/2002), działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 46/1991, poz. 203 z p. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96/873) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Żywiec.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach.

§ 4

Dla realizacji swojego celu Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

ROZDZIAŁ II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności Żywca i okolic.

§ 8

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1. wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu 
i regionalnemu

2. prowadzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi

3. uczestnictwo w programach :

a. dotyczących ochrony środowiska mających za swój cel m.in.: regulację gospodarki wodnościekowej
 i gospodarowanie odpadami

b. rozwoju i restrukturyzacji miast, wsi

c. dotyczących rozwoju i restrukturyzacji turystyki i rolnictwa

d. służących rozwojowi i upowszechnianiu agroturystyki

e. dotyczących działań wspierających organizację przestrzeni użytków rolnych

4. upowszechnienie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi lokalnemu

5. działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne

6. organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń

7. organizowanie i finansowanie konkursów

8. przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym 
w programach zbieżnych z celem Fundacji

9. działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań 
i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji

10. współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi 
i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

11. inicjowanie i obsługa działalności wzajemnościowej – ubezpieczeniowej, finansowej 
i mieszkaniowej

12. świadczenie poradnictwa obywatelskiego

13. aktywizowania zawodowego mieszkańców, prowadzenie aktywnych programów ograniczających bezrobocie

14. działania na rzecz bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie oraz społeczności marginalizowanych

15. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycjioraz dziedzictwa narodowego

16. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

17. działania na rzecz organizacji pozarządowych,

18. promocja i organizacja wolontariatu,

19. prowadzenie lokalnego ośrodka edukacji ekologicznej,

20. działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży,

21. działań na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia,

22. organizacja i prowadzenie funduszu rozwoju lokalnego

23. animowanie i obsługa partnerstw lokalnych

24. ochrona i promocja zdrowia

25. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

26. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

28. promocji i organizacji wolontariatu;

29. turystyki i krajoznawstwa;

30. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

31. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działańwspomagających rozwój demokracji;

33. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

34. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

35. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

36. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

37. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

38. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

§ 9

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz inne osoby prawne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

§ 9a

Fundacja prowadzi działalność statutową określoną w § 8 zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. 

§ 9b

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to:

01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z. Reprodukcja zapisanych nośników informacji
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. 
43.12.Z Przygotowanie terenów pod budowę. 
43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z. Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne\
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej    
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych           
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
91.01.A Działalność bibliotek
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

§ 9c

Działalność odpłatna pożytku publicznego to:

01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. 
43.12.Z Przygotowanie terenów pod budowę. 
43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek                                
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet                                
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,  włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej   
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych          
91.01.A Działalność bibliotek
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji, środki na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. funduszu założycielskiego,

2. darowizn, subwencji, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5. odsetek bankowych,

6. dotacji i zadań zleconych

7. odpłatnej działalności statutowej

8. odpłatnej działalności pożytku publicznego

9. dochodów z funduszy inwestycyjnych

10. inwestycji kapitałowych

11. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

12. dochodów z kapitału żelaznego

13. innych wpływów

§ 13

Dochody pochodzące  ze źródeł wymienionych w § 12 mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13a

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są

1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,

2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

RADA FUNDACJI 

§ 14a

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych oraz organem kontroli wewnętrznej 
i nadzoru.

§ 15

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 11 członków. Pierwszy skład Rady powołają Fundatorzy.

2. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.”

5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  

§ 16

1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub

b) swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.

2. Osobę prawną przyjęta w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje 
w Radzie jeden przedstawiciel.

3. Decyzja Rady w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 17

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka Rady.

2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

a) złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady

b) istotnego naruszenia postanowień statutu

c) niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok

3. Uchwała Rady, o której mowa w ust.2 zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy. 

§ 18

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej razw roku,

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu 
lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.

3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

§ 19

Regulamin pracy Rady uchwala i zmienia Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 20

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje każdemu członkowi Rady lub Zarządowi.

2. Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

§ 21

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym

§ 22

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

§ 23

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

a. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inną fundacją,

b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

d. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

e. zatwierdzanie programów działania Fundacji,

f. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,

h. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

j. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji

§ 24

Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.

ZARZĄD

§ 25

Zarząd składa się z 2 do 5 członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę. 

§ 25a

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.

2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:

a) złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu

b) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy

c) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji

3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów 
w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 

§ 27

a) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

b) Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji

b) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji

f) podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji oddziału lub filii Fundacji

§ 29

1. W sprawach przekraczających zwykłe czynności Fundacji Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. 
W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Postanowienia aktów wewnętrznych Fundacji mogą przewidywać szczególny tryb podejmowania decyzji przez Zarząd. 

§ 30

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

§ 31

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu i Pełnomocnik.

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.

§ 32

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.

3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu. 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 34

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 35

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

§ 36

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

PODPISY:

Gabriela Gibas- Psuturi

Anna Jafernik

Maria Sławek