GMINNA RADA SENIORALNA - SZKOLENIA I WARSZTATY

Aktualności

GMINNE RADY SENIORALNE - PROGRAM SZKOLENIA
Czas: 6h
Zagadnienia główne: gminne rady senioralne – zasady powoływania i funkcjonowania. Zagadnienia szczegółowe:
1.     Zadania i rola Rady Seniorów. Interesariusze Rady Seniorów.
2.     Statut Rady Seniorów.
3.     Rada Seniorów jako zespół. Metody skutecznej współpracy. Określanie potencjału i kluczowych umiejętności w zespole. Synergia – razem można więcej.
4.     Interwencyjna funkcja Rady Seniorów.
5.     Narzędzia i metody pracy, w tym narzędzia konstruktywnej krytyki władz lokalnych.
6.     Prawne możliwości nadzoru i interweniowania Rady Seniorów.
7.     Strategia Działania Rady Seniorów.
8.     Obywatelski audyt przestrzeni publicznej. Metody formułowania rekomendacji w zakresie projektowania jej ulepszeń.
9.     Rady w innych gminach i miejscowościach – dobre praktyki. Prezentacja skutecznych działań prowadzonych przez Rady Seniorów w innych miejscowościach.

Cele: wzrost partycypacji Seniorów w procesach decyzyjnych i życiu społecznym oraz zaangażowanie osób starszych w sferę polityki lokalnej.

Prowadzenie:
Paweł Pawłowski - wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób starszych, m.in. autor i koordynator projektu pt. Powołanie Rady Senioralnej i wypracowanie Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej w gminie Niepołomice. Od 5 lat prowadzi działania i szkolenia aktywizujące seniorów. Kierownik Niepołomickiego Domu Kultury Seniora, koordynator Banku Czasu, członek Rady Seniorów w Niepołomicach. Autor opracowania: To już nie są moje Niepołomice. Diagnoza problemów i potrzeb osób starszych oraz strategia działań Rady Seniorów w Niepołomicach.
Anna Barabasz – współautorka i koordynatorka projektów pt. „Działaj bez limitu” i „Działaj bez limitu 2!” finansowanych ze środków ASOS 2014-2020. Socjolożka, animatorka społeczna. Pasjonatka i ekspertka z zakresu pamięci społecznej, socjologii tożsamości i małych ojczyzn. W pracy łączy doświadczenie zdobyte w pracy akademickiej, JST oraz NGO. Autorka projektów naukowo-badawczych i inicjatyw społeczno-kulturalnych, a także diagnoz i narzędzi badawczych, w tym m.in. „Sytuacja Seniorów na Żywiecczyźnie” (2018).   Współautorka i koordynatorka projektów skierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych na terenie Żywiecczyzny.