Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021, ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

a)             poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,

b)             zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,

c)             umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.,

d)             podniesienia potencjału organizacji pozarządowych o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) — posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Wiele osób niepełnosprawnych w dalszym ciągu nie ma możliwości skorzystania z ww. oferty, co powoduje konieczność wprowadzenia nowego Programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, obejmującego swoim zasięgiem jak największą liczbę osób niepełnosprawnych, dla których usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest nadal niedostępna.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

l) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,  

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Adresaci Programu
Program jest adresowany do:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizacja Programu

W okresie od maja do grudnia 2021 r. wsparciem w ramach Programu planujemy objąć 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz 51 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b)     osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c)      osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

a)    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

b)    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

c)    załatwianiu spraw urzędowych,

d)    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy,

f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego — w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności — także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Koordynator programu: Dariusz Pinisz
Kontakt: dariusz.pinisz@zfr.org.pl
Tel.: 575 580 700

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 - 15:00

plakat_fundusz_celowy_420x297 (1)-skonwertowany.png