Projekt „Chcę lepiej!” czyli aktywna integracja o charakterze zawodowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez osoby borykające się z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem motywacji do działania, niepełnosprawnością, brakiem doświadczenia zawodowego.

Odbiorcy zadań to osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie pieczy zastępczej, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Projekt zakłada:
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

- organizację kursów zawodowych wraz z praktyką

- organizację staży zawodowych

Zadanie realizowane przez Powiat Żywiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.1 – Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.