Nazwa zdania: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu 

Cel: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (56K i 24M) z terenu powiatu żywieckiego poprzez uczestnictwo w CIS.

Efekty projektu: 28 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podniosły kwalifikacje zawodowe. 18 osób podejęło pracę po opuszczeniu programu, a 62 osoby bierne zawodowo rozpoczęły aktywne poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy. Ponad 100 osób skorzystało ze wsparcia w programie (doradztwo zawodowe, pomoc psychologa, wsparcie pracownika socjalnego).

Źródło finansowania: RPO WSL 9.1.5

Wysokość dotacji: 1440000 PLN w tym wkład UE: 1 295 556,96

Termin realizacji: 1.05.2016-30.06.2018

Nazwa zdania: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - ETAP II

Cel: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 98 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu powiatu żywieckiego bielskiego i m. Bielska-Białej poprzez uczestnictwo w CIS. 

Planowane efekty projektu: Podniesienie kwalifikaji przez minimum 42 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 21 osób podejmie pracę po opuszczeniu programu, a 29 będzie aktywnie poszukiwać pracy na otwartym rynku pracy. Minimum 98 osób skorzysta ze wsparcia prowadzonego w ramach programu.

Źródło finansowania: RPO WSL 9.1.5

Wysokość dotacji: 2 507 320,27 PLN w tym wkład UE 2 243 391,82 PLN

Termin realizacji: 1.01.2018-31.12.2019

 

Projekty "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu" oraz "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - ETAP II" są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020