Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

Powstało w kwietniu 2016 r. wraz z rozpoczęciem realizacji partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL. 9.1.5 pn. "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu",

Głównym celem CIS jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu powiatu żywieckiego.

Dzięki udziałowi w CIS, uczestnicy mają szansę podnieść umiejętności zawodowe i społeczne, nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, a następnie znaleźć zatrudnienie.

Uczestnicy zakwalifikowani do Centrum Integracji Społecznej w ramach zajęć przez okres od 6 do 18 miesięcy uczestniczą w zajęciach reaktywacji zawodowej i społecznej. Zasady uczestnictwa regulują : regulamin organizacyjny i uczestnictwa

Centrum prowadzi następujące wsparcie dla uczestników:

- doradztwo zawodowe;
- uczestnictwo w zajęciach pracowni (gospodarczej, produkcyjno-postprodukcyjnej, asystencko-opiekuńczej, gastronomicznej, remontowo-renowacyjnej);
- zajęcia psycho-ruchowe z instruktorem;
- pomoc prawną;
- konsultacje psychologiczne;
- ubezpieczenie NNW;
-szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem nadającym odpowiednie uprawnienia;
- szkolenia z umiejętności miękkich
Każdy uczestnik CIS otrzymuje świadczenia socjalne, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a także ubranie robocze i ochronne.

Kontakt:
ul. Handlowa 5, 34-300 Żywiec
tel. 33 475 44 77, tel. 607 711 166
e-mail: cis@zfr.org.pl