Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

Centrum powstało w kwietniu 2016 r. wraz z rozpoczęciem realizacji partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL. 9.1.5 pn. "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu" i jego działalność jest kontynuowana w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – Etap II” Jest to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 98 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (51 Kobiet i 47 Mężczyzn)  z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego oraz miasta Bielska-Białej poprzez uczestnictwo w CIS.

Dzięki udziałowi w CIS, uczestnicy mają szansę podnieść umiejętności zawodowe i społeczne, nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, a następnie znaleźć zatrudnienie.

Uczestnicy zakwalifikowani do Centrum Integracji Społecznej w ramach zajęć przez okres od 6 do 18 miesięcy uczestniczą w zajęciach reaktywacji zawodowej i społecznej. Zasady uczestnictwa regulują: regulamin organizacyjny i uczestnictwa.

„Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – Etap II” to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 98 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (51 Kobiet i 47 Mężczyzn)  z terenu powiatu żywieckiego poprzez uczestnictwo w CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - II Etap - to projekt realizowany w konsorcjum dwóch podmiotów, Żywieckiej Fundacji Rozwoju oraz RONDO Sp. z o.o. na terenie powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. To kontynuacja poprzedniego projektu "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu" wzbogacona szerszym zakresem wsparcia, którego potrzeba wyniknęła w trakcie realizacji działań. Grupa docelowa, to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i psychiczną, a także osób bezdomnych. Projekt zakłada objęcie specjalistycznym wsparciem doradczym 98 osób, z czego 60 osób weźmie udział w we wsparciu indywidualnym i szkoleniach podnoszących kwalifikacje, a 38 uczestniczyć będzie w zajęciach w pracowniach Centrum Integracji Społecznej: remontowo-renowacyjnej, produkcyjnej, gastronomicznej, gospodarczej i opiekuńczej.

Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2019.
Wartość projektu: 2 639 284,50 zł, 
Wkład Funduszy Europejskich 2 243 391,82 zł

Centrum prowadzi następujące wsparcie dla uczestników:
- doradztwo zawodowe;
- uczestnictwo w zajęciach pracowni (gospodarczej, produkcyjno-postprodukcyjnej, asystencko-opiekuńczej, gastronomicznej, remontowo-renowacyjnej);
- zajęcia psycho-ruchowe z instruktorem;
- pomoc prawną;
- konsultacje psychologiczne;
- ubezpieczenie NNW;
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem nadającym odpowiednie uprawnienia;
- szkolenia z umiejętności miękkich
Każdy uczestnik CIS otrzymuje świadczenia socjalne, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a także ubranie robocze i ochronne.

Kontakt:
ul. Handlowa 5, 34-300 Żywiec
tel. 33 475 44 77, tel. 607 711 166
e-mail: cis@zfr.org.pl