CIS w Żywcu

Powstał w kwietniu 2016 r. wraz z rozpoczęciem realizacji partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL. 9.1.5 pn. "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu",

Głównym celem CIS jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu powiatu żywieckiego.

Dzięki udziałowi w CIS, uczestnicy mają szansę podnieść umiejętności zawodowe i społeczne, nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, a następnie znaleźć zatrudnienie.

Uczestnicy zakwalifikowani do CIS w ramach zajęć przez okres od 6 do 18 miesięcy uczestniczą w zajęciach reaktywacji zawodowej i społecznej. Zasady uczestnictwa regulują regulamin organizacyjny i uczestnictwa.

Kontakt:
ul. Handlowa 5, 34-300 Żywiec
tel. 33 475 4477, tel. 607 711 166
e-mail: cis@beskidy.org.pl